Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) 2018 Yılı Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi

  1. Dünya Anti-Doping Ajansı 2018 Yılı Yasaklı Madde Listesi’ni indirmek için tıklayınız.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2018 Yasaklı Maddeler ve Yöntemler Listesini, (2018 Büyük Değişiklikler ve Açıklayıcı Notların Özeti ile birlikte) 29 Eylül 2017 günü yayınlamıştır. WADA İcra Komitesi tarafından 24 Eylül 2017’de onaylanan Liste, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Dünya Dopingle Mücadele Kodu’na (Yasası) imza atan tüm taraflar için zorunlu olan beş Uluslararası Standart’dan biri olan Liste, hangi maddelerin ve yöntemlerin yarışma içinde ve dışında yasaklandığı ile birlikte, bazı spor dallarında hangi maddelerin yasaklandığını belirtmektedir.

WADA Başkanı Sir Craig Reedie, “WADA 2018 Yasaklı Listesini yayınlamaktan memnunuz. Her yıl güncellenen Liste, yürürlüğe girmeden üç ay önce açıklanmakta, böylece tüm paydaşların, özellikle sporcuların ve çevrelerinin belgeye ve değişikliklere alışmaları için yeterli zaman verilmektedir” dedi. “Tüm sporcuların ve çevresindekilerin Liste ile ilgili hususları danışmak için gerekli
zamana sahip olması hayati önem taşıyor; ve bir maddenin veya metodun durumu hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, kendi dopingle mücadele kuruluşlarınıza (ADO) başvurmanızı öneririm. ” diye ekledi.

WADA Genel Direktörü Olivier Niggli “Yıllık olarak, Yasaklılar Listesi’nin incelenmesi dokuz ay boyunca kapsamlı bir paydaş görüşme sürecini içeriyor. Uzmanlar, Listeyi gözden geçirip  güncellerken, bilimsel ve tıbbi araştırmalar,  eğilimler, dopingle mücadele sistemini kandırmaya çabalayanların önüne geçebilmek için yasa uygulayıcılardan ve ilaç şirketlerinden toplanan istihbarat, gibi kaynakları incelemektedirler.’’ dedi.

Liste’nin yıllık revizyon süreci Ocak ayında yapılan ilk toplantıdan başlayarak WADA tarafından yönetiliyor ve Listenin 1 Ekim’e kadar yayınlanmasıyla sonuçlanıyor. Bu, kapsamlı bir dokuz aylık istişare süreci olup, WADA Liste Uzman Grubu’nun bilgileri toplaması; hazırladığı taslak Listeyi paydaşlara iletmesi; onlardan gelen sunumları dikkate alarak taslağı yeniden düzenlenmesi; ardından da WADA’nın Sağlık, Tıp ve Araştırma (HMR) Komitesi tarafından gözden geçirilmesini içermektedir. HMR Komitesi daha sonra Eylül toplantısında Listeyi onaylayan WADA İcra Komitesine önerisini yapar. Liste’ye eklenecek bir madde veya yöntem için aşağıdaki üç kriterden ikisini karşıladığı takdirde karar verilmektedir:

1. Spor performansını arttırma veya artırma potansiyeline sahip olma;
2. Sporcular için gerçek veya potansiyel bir sağlık riskine sahip olma;
3. Spor ruhunu ihlal etme.

Geçerli bir tıbbi nedene sahip olan sporcular için, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları’na İlişkin Uluslararası Standart’ta belirtilen kriterleri karşılamak kaydıyla; Liste’de yer alan yasaklanmış bir maddeyi veya yöntemi kullanmak kabul edilmektedir. TAKİ süreci, tüm dünyada sporcular, doktorlar ve dopingle mücadele paydaşlarından büyük bir kabul görmektedir.

LİSTE’DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER VE AÇIKLAYICI NOTLAR
2018 YASAKLILAR LİSTESİ
YASAKLANMIŞ MADDELER VE YÖNTEMLER (Yarışma İçinde ve Dışında)
YASAKLI MADDELER

S 1 ANABOLİK AJANLAR

•Dihidrotestosteron, ticari olmayan uluslararası adı (INN) (androstanolone) ile yeniden adlandırılmış ve 1-androsteron (3α-hidroksi-5a-androst-1-en-17-on) ekzojen anabolik steroidlere bir örnek olarak S1.a’ya ilave edilmiştir.
• LGD-4033 ve RAD140 SARM’ların ileri örnekleri olarak eklenmiştir.

S 2 PEPTİD HORMONLARI, BÜYÜME FAKTÖRLERİ, İLGİLİ MADDELER VE MİMETİKLER

• Netlik ve doğruluk için Bölüm S2 yeniden düzenlenmiştir.
• Bu bölümde örnek olarak verilen ARA290 kaldırılmıştır çünkü mevcut literatür dahil edilme kriterlerilerini karşılamadığını göstermektedir.
• Desmorelin, goserelin, nafarelin ve triptorelin 2.1 örnekleri olarak eklenmiştir.
• 2.3’te yer alan Büyüme Hormonu parçaları örneklerine AOD-9604 ve hGH 176-191 eklenmiş; CJC-1293, GHRH örneği olarak eklenmiş ve tabiomorelin GH salgılatıcıların bir başka örneği olarak eklenmiş; GHRP-1, -3, -4 ve -5 GHRP örnekleri olarak eklenmiştir.
• Timosin-β4 ve TB-500 gibi türevleri, yasaklı büyüme faktörleri örneği olarak eklenmiştir.
• Kobalt; B12 vitamininin içerdiği kobalt yasak değildir.

S 3 BETA-2-AGONİSTLER

• Salbutamolün doz ayarlaması, 12 saatte bir 800 mikrogramı aşmayacak şekilde kullanılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
İnhale salbutamol – maksimum 24 saat boyunca 1600 mcg Ancak herhangi bir 12 saatte 800 mcg’yi aşmamak kaydıyla.
0(saat) 12(saat) 24(saat)
200 mcg 200 mcg 200 mcg 200 mcg 200 mcg 200 mcg 200 mcg 200 mcg
• Örnek olarak Tulobuterol eklenmiştir.
• İdrar düzeylerine ilişkin ifade geliştirilmiştir.

S 4 HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER

• Klomifen artık ticari olmayan uluslararası adı (INN) ile belirtilmektedir.
• INN yokluğunda, IUPAC adı GW1516 olan 2- (2-metil-4 – ((4-metil-2- (4-(triflorometil) fenil)tiyazol-5-il) metiltiyo) fenoksi) asetik asit yanı sıra alternatif bir ad (GW501516) olarak dahil edilmiştir.
• Bir Rev-Erb-α agonisti olan SR9009, AMP (aktive protein kinaz) Aktivatörleri’ne (AMPK) örnek olarak eklenmiştir.

S 5 DİÜRETİKLER VE MASKELEYİCİ AJANLAR

• Özellikle 2012’den bu yana yayınlanan bilimsel makalelerde yer alan ve gliserolün sporcunun plazma hacmini ve sporcunun Biyolojik Pasaportu (ABP)
değerlerini etkileme kabiliyeti ile ilgili bilgilerin dikkate alınması sonucu; gliserol kaynaklı etkiler minimal olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle gliserol, Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmıştır.

S 8 KANNABİNOİDLER

• Kannabimimetikler kategorisi, örneğin; “Spice, JWH-018, JWH-073, HU210’’ ‘’sentetik kannabinoidler örneğin; Δ9-tetrahidrokanabinol (THC) ve diğer
kannabimimetikler ” olarak değiştirilmiştir. Sentetik kannabinoidler, psikoaktif ana sınıflardan biri olarak ortaya çıkan yeni ilaçlardır ve bulunabilirliği değişkenlik göstermektedir. Liste’de daha önceden yer alan örnekler yasaklı olmaya devam etmektedir; ancak şu anda kullanımları yaygın değildir. Bu örnekler için Liste’ye “Diğer kannabimimetikler” ifadesi eklenmiştir.
• Kannabidiol artık yasaklı değildir. Sentetik kannabidiol kannabimimetik değildir; ancak, kannabis bitkisinden elde edilen kannabidiol de çeşitli konsantrasyonlarda THC olabileceğinden dolayı yasaklanmıştır.

S 9 GLUKOKORTİKOİDLER

• Daha da anlaşılır olması için sıklıkla kullanılan glukokortikoid örnekleri Liste’ye eklenmiştir.

YASAKLI YÖNTEMLER

M 2 KİMYASAL VE FİZİKSEL MANİPÜLASYON

• M2.2: İntravenöz infüzyonlar için izin verilen hacim ve zamanlama damar içi demir gibi yasak olmayan tedavi ajanlarının güvenle uygulanmasındaki esnekliği arttırmak amacıyla , toplamda 6 saatlik periyotta en fazla 50 ml’den, 12 saatlik periyotta en fazla 100 ml olarak değiştirilmiştir.
• Tıbbi uygulamayı vurgulamak için “hastaneye yatma” ifadesi “hastanede tedavi” ve “klinik araştırmalar” ifadesi de “klinik tanı araştırmaları ” olarak değiştirilmiştir.

M 3 GEN DOPiNGİ

• Tanımlama, mevcut ve yeni ortaya çıkan gen manipülasyon teknolojilerini de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

YASAKLANMIŞ MADDELER VE YÖNTEMLER (Yarışma İçinde)

S 6 UYARICILAR

1,3-Dimetilbutilamin örnek olarak Liste’ye eklenmiştir. Bu madde bazı besin takviyelerinde bulunabilmektedir.

BELİRLİ SPOR DALLARINDA YASAKLANAN MADDELER

P 1 ALKOL

• Dikkatli bir değerlendirme ve kapsamlı danışma sonrasında, Alkol Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmıştır.
Bu değişikliğin amacı, alkol kullanımının endişe verici olduğu herhangi bir spor dalının güvenliği ve bütünlüğünden ödün vermek değil; bu spor dallarında alkol kullanımını daha farklı bir uygulama yöntemi yoluyla engellemektir. Bu değişiklikten etkilenen dört Uluslararası Federasyon (IF), kurallarını değiştirmeleri, alkol kullanımını test etmek için protokoller koymaları ve o
sporun kurallarına uymayan sporculara yaptırım uygulayabilmeleri için önceden uyarılmışlardır. Süreci kontrol etmek, Uluslararası Federasyonlara, kuralları uygulamada daha fazla esneklik sağlayacaktır. Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları artık alkol için test yapmak zorunda değildir fakat Uluslararası Federasyonlara ve Ulusal Federasyonlara uygun durumlarda yardımcı
olacaklardır.

P 2 BETA BLOKERLER

• P 1’de yer alan alkol Liste’den çıkarıldığından dolayı, P 2 kategorisinde bulunan Beta Blokerler, P 1 olarak yeniden adlandırılmıştır.

İZLEME PROGRAMI

Sporda kötü amaçla kullanımları değerlendirilmek üzere aşağıda yer alanlar İzleme Programı’na eklenmiştir;
• 2-etilsülfanil-1 H-benzimidazol (bemitil) hem yarışma içi ve hem yarışma dışı;
•Hidrokodon yarışma içi;
Yaygınlığı hususundaki gerekli bilginin elde edilmesi nedeniyle mitraginin ve telmisartan İzleme Programı’ndan çıkarılmıştır.

 

Dünya Anti-Doping Ajansı 2018 Yılı Yasaklı Madde Listesi’ni indirmek için tıklayınız.

 

Doping ve Etkileri

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir